tietosuojaseloste

SSO Rauta-Maatalous Oy:n asiakasrekisteri

TIETOSUOJASELOSTE (25.5.2018 alkaen) Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679, artiklat 12, 13, 14 ja 19

  1. Rekisterinpitäjä

  SSO Rauta-Maatalous Oy

  Postiosoite:   Prismantie 2, 24800 Halikko 

  Käyntiosoite:   Örninkatu 16, 24100 Salo

  Y-tunnus:    0689638-9

  2. Tietosuojavastaavan yhteystiedot 

  tietosuojavastaava@sok.fi  

  3. Rekisteriasioita hoitava henkilö

  sso.tietosuoja@sok.fi 

  4. Rekisterin nimi

  SSO Rauta-Maatalous Oy:n asiakasrekisteri

  5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  Henkilötietoja käsitellään osana rauta- ja maatalouskaupan, kone- ja varaosakaupan sekä viljakaupan tuotteiden ja palveluiden myyntiä, laskutusta ja mahdollista saatavien perintää. Henkilötietoja käsitellään tehtäessä myyntitilausten kirjaamista asiakkaittain (puhelin- ja sähköpostitilaukset) ja niitä välitetään edelleen mahdolliselle toimittajalle sekä tarvittaessa kuljetusliikkeelle toimituksen toteuttamiseksi.

  Henkilötietoja käsitellään myös jälkimarkkinointiin ja palvelun toimivuuden kartoittamiseen.

  6. Henkilötietojen käsittelyn peruste

  Henkilötietoja käsitellään seuraavin perustein 

  Art. 6.1 b) Sopimus

  Tilaus ja toimitussopimus

  Tilisopimus

  Art. 6.1 b) Suostumus

  Suoramarkkinointisuostumus 

  Art. 6.1 c) Lakisääteinen velvoite

  Rahanpesulaki

  Henkilötunnuksen käsittely perustuu rekisteröidyn yksiselitteiseen yksilöimiseen sopimuksen, ja rekisteröidyn tai rekisteripitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi.

  7. Kuvaus rekisterinpitäjän oikeutetusta edusta

  Henkilötietojen käsittely ei perustu rekisteripitäjän oikeutettuun etuun.

  8. Käsiteltävät henkilötiedot 

  SSO Rauta-Maatalous Oy:n tilisopimukseen ja palveluihin käsittelemät henkilötiedot:

  • Etu- ja sukunimi
  • Henkilötunnus
  • Katuosoite, postinumero ja -toimipaikka
  • Puhelinnumero
  • Sähköposti
  • Laskutusosoite, jos eri kuin kotiosoite
  • Puhelinnumero kotiin tai matkapuhelinnumero
  • Ammatti tai asema, työsuhteen alkamispäivämäärä
  • Työsuhteen tila
  • Työnantajan yhteystiedot
  • Tilinkäyttöoikeutettujen nimi ja henkilötunnus
  • Haettava tilimyynnin yläraja / kk
  • Tieto luottokelpoisuudesta
  • Tunnistusasiakirjan (passi, ajokortti, henkilökortti, kuvallinen KELA-kortti) voimassaoloaika / myöntämispäivämäärä
  • Ostotapahtumatosite
  • Tiedot asiakkaan ostoista
  • Tiedot maksusuorituksista ja saatavista
  • Markkinointisuostumus tai -kielto

   

  9. Käsiteltävät henkilötietoryhmät

  Asiakkaan yhteystiedot ja henkilötunnus, valtuutettujen nimitiedot ja henkilötunnus, asiakkaan luottotiedot, luotonmyöntämiseen ja laskutukseen vaikuttavat tiedot, ostohistoria, markkinointisuostumus tai –kielto

  10. Tietolähde ja kuvaus tietolähteistä, mikäli tiedot on kerätty julkisista lähteistä

  Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään

  Tieto luottokelpoisuudesta saadaan Bisnode Finland Oy:n järjestelmästä.

  11. Henkilötietojen vastaanottajat 

  Henkilötietoja käsitellään tässä selosteessa määriteltyihin tarkoituksiin sähköisissä järjestelmissä ja palveluissa. Käytämme ulkoisia palvelukumppaneita järjestelmä- ja tukipalveluiden tuottamisessa. Henkilötietoja voidaan siirtää käytössä oleville palvelukumppaneille siltä osin, kun nämä osallistuvat toimenpiteiden toteuttamiseen saadun toimeksiannon puitteissa.

  Huolehdimme kumppaneidemme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla. 

  Yhtiöllä on oikeus siirtää erääntynyt saatava perintään kolmannelle osapuolelle.

  Tietojen voidaan luovuttaa viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa. 

  Tietoa ostoista luovutetaan talouden laskutuskumppanille rautakaupan tilisopimuksen laskutusta varten sekä S-ryhmän asiakasomistaja- ja

  asiakasrekisteriin bonuksenmyöntämisehtojen puitteissa automaattisesti sen S-Etukortin jäsennumerolle, jonka asiakas on sopimuksessa ilmoittanut.

  12.  Henkilötiedon siirrot kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle ja käytetyt suojatakeet 

  Käytämme alihankkijoita henkilötietojen käsittelyssä, ja tietoja siirretään rajatusti Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle.

  Asiakastietojärjestelmien teknistä ylläpitoa voidaan tehdä tietosuojalainsäädännön edellytykset huomioiden etäyhteyksien avulla myös Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelta. 

  Asiakastietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, silloin kun se on henkilötietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Teknisen tuen palvelukumppanimme ovat asianmukaisin sopimuksin sitoutuneet takaamaan henkilötietojen suojaamisen.

  13. Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämisen kriteerit

  Tämän selosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin ne ovat tarpeellisia ja rekisterinpitäjä hyödyntää niitä ilmoitettuihin käsittelytarkoituksiin liittyvässä toiminnassa. 

  Tilisopimusta säilytetään sopimuksen voimassaoloaika sekä sen jälkeen kirjanpitolainsäädännön vaatima arkistointiaika kuluva + 6 vuotta.

  Rauta-maatalouskaupan tilauslomaketta (paperidokumentti) säilytämme kuluvan + 2 vuotta tai vaihtoehtoisesti siihen saakka, että saatavat on suoritettu.

  Säilytämme tilaushistoriaa rauta- maatalouskaupan asiakasjärjestelmässämme kuluvan vuoden + 6 vuotta viimeisestä tilauksesta.

  Asiakkaan tuntemistiedot säilytetään rahanpesulain määrittelemät viisi vuotta vakituisen asiakassuhteen päättymisestä tai liiketoiminnan suorittamisesta.

  14. Rekisteröidyn oikeudet

  Rekisteröidyllä henkilöllä on seuraavat oikeudet:

  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Oikeus tietojen poistamiseen (elinkaaren päättyessä tai mikäli käsittely on lainvastaista)
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietojen oikeellisuuden kiistäminen tai lainvastainen käsittely)
  • Vastustamisoikeus (suoramarkkinointi)
  • Oikeus peruuttaa suostumus (suoramarkkinointi)
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (automaattisen käsittelyn osalta)
  • Oikeus saada tieto henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta

   

  Jos henkilö haluaa käyttää oikeuksiaan tai saada lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, hän voi olla yhteydessä tässä selosteessa mainittuun rekisterinpitäjään. Katso lisätietoja osoitteesta https://www.s-kanava.fi/web/s-ryhma/tietosuoja/sinun-oikeutesi.

  Henkilöllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

  15. Suostumuksen peruuttaminen

  Henkilötietojen käsittely ei perustu suostumukseen.

  Markkinointisuostumuksen peruutus tehdään ottamalla yhteyttä tässä selosteessa määriteltyyn rekisterinpitäjään.

  16. Henkilötiedon antamatta jättämisen vaikutukset sopimukselle

  Henkilötietojen käsittely ei perustu sopimukseen.

  Rauta- maatalouskaupan tilin avaus ja tilille ostaminen ei toteudu. 

  17. Automatisoidun päätöksenteon tai profiloinnin merkitykselliset tiedot

  Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automatisoitua päätöksentekoa eikä henkilötietojen perusteella tehdä profilointia.

  18. Henkilötietojen käsittelyn vaikutukset ja yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

  Suojaamme henkilötietoja huolellisesti koko niiden elinkaaren ajan käyttämällä asianmukaisia tietosuoja- ja tietoturvallisuuskeinoja. Rauta- maatalouskaupan järjestelmätoimittajat käsittelevät henkilötietoja tietoturvallisissa palvelintiloissa. Pääsyä henkilötietoihin on rajoitettu ja henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus. 

  S-ryhmässä suojaamme henkilötietoja muun muassa ennakoivalla riskienhallinnalla ja turvallisuussuunnittelulla, tietoliikenteen suojakeinoin, tietojärjestelmien jatkuvalla ylläpidolla, varmuuskopioimalla sekä käyttämällä turvallisia laitetiloja, kulunvalvontaa ja turvallisuusjärjestelmiä. Henkilötietoja sisältävät fyysiset asiakirjat säilytetään alkukäsittelyn jälkeen lukituissa ja paloturvallisissa säilytystiloissa. Käyttöoikeuksien myöntäminen ja seuranta on hallittua. Koulutamme henkilötietojen käsittelyyn osallistuvaa henkilökuntaamme säännöllisesti ja huolehdimme siitä, että myös yhteistyökumppaniemme henkilöstö ymmärtää henkilötietojen luottamuksellisen luonteen ja turvallisen käsittelyn merkityksen. Valitsemme käyttämämme alihankkijat huolellisesti. Päivitämme jatkuvasti sisäisiä käytäntöjämme ja ohjeitamme.

  Jos kaikista suojatoimistamme huolimatta henkilötiedot joutuvat vääriin käsiin, on mahdollista, että henkilöllisyys varastetaan tai henkilötietoja käytetään muuten väärin. Jos havaitsemme tällaisen tapahtuman, ryhdymme viipymättä selvittämään sitä ja pyrimme estämään aiheutuvat vahingot. Informoimme tietoturvaloukkauksesta tarvittavia viranomaisia ja rekisteröityjä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.